top of page

QUYỀN LỢI CÁ NHÂN TÀI TRỢ THƯỜNG NIÊN / INDIVIDUAL ANNUAL DONORSHIP BENEFITS

Rất hoan nghênh các cá nhân đóng góp với tư cách là Người bạn, Người hỗ trợ, và là Đại sứ của

SPO / Your donation to SPO & SPYO as Friends, Supporters, and Ambassadors.

NGƯỜI BẠN - 2,350,000 VND

01 cặp vé Stall/Regular cho 02 đêm nhạc trong 12 tháng.

NGƯỜI HỖ TRỢ - 11,750,000

- 01 cặp vé Dress Circle/VIP cho 04 đêm nhạc trong 12 tháng (địa điểm tổ chức không lặp lại quá 02 lần).

- Trở thành thành viên của Cộng đồng Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn.

ĐẠI SỨ - 23,500,000 VND

01 cặp vé Dress Circle/VIP cho 08 đêm nhạc trong 12 tháng (địa điểm tổ chức không lặp lại quá 03 lần).

Trở thành thành viên của Cộng đồng Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn.

Được ghi nhận và cảm ơn trong các bộ thông tin chương trình do Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn sản xuất.

Được làm việc với đội ngũ nghệ thuật của chúng tôi để tổ chức các sự kiện; tham dự các buổi giao lưu nghệ thuật cùng

Cộng đồng Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn.

FRIEND - 2,350,000 VND

01 pair of Stall/Regular tickets to 02 shows in 12 months.

SUPPORTER - 11,750,000 VND

- 01 pair of Dress Circle/VIP tickets to 04 shows in 12 months (applicable twice only per concert venue).

- Become a member of the SPO Society.

AMBASSADOR - 23,500,000 VND

01 pair of Dress Circle/VIP tickets to 08 shows in 12 months (applicable three times only per concert venue).

Become a member of SPO Society.

Acknowledgment and thanks in SPO produced programs.

Working with our Artistic team to organize events. Access to social meetings with members of our society organised by SPO.

bottom of page